ประกันการเดินทาง

ซื้อประกันเดินทาง ทุกวันที่ 9,19,29 ได้ส่วนลด Top Up เพิ่ม 5%

รายละเอียดโปรโมชั่น

ซื้อประกันเดินทาง MSIG ทุกวันที่ 9,19,29
ไม่ว่าจะเป็น ประเดินทางต่างประเทศ รายเที่ยว หรือ รายปี
ได้รับส่วนลด Top Up อีก 5%
และรับ Starbucks e-Coupon

ระยะเวลาแคมเปญ

ทุกวันที่ 9,19,29 ของทุกเดือน (ตั้งแต่ 1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2567 )

ระยะเวลาการส่งของกำนัล

Starbucks e-Coupon ตามเงื่อนไขรายการ ส่งเสริมการขายจะถูกจัดส่งไม่เกิน 30 วันทำการ (จันทร์ -ศุกร์) หลังจากวันที่ซื้อประกันเดินทาง

หมายเหตุ

1.  กรณีที่มีการยกเลิกกรมธรรม์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลและขอกำนัล ตามที่ระบุในโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย


2. ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก เงื่อนไขโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

3. สิทธิรับ Starbucks e-Coupon มอบให้เฉพาะผู้ขอเอาประกันภัยที่ตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาบริการของบริษัทฯ เท่านั้น


4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง