ประกันการเดินทาง

ประกันการเดินทางรายปี

รายละเอียดโปรโมชั่น

  • เบี้ยประกัน 5,800 บาท ขึ้นไป รับ Starbucks e-Coupon 1,800 บาท/คน
  • เบี้ยประกัน 8,200 บาท ขึ้นไป รับ Starbucks e-Coupon 2,500 บาท/คน

ระยะเวลาแคมเปญ

ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2567

สนใจซื้อประกันเดินทางท่องเที่ยวรายปี

https://psmart.msig-thai.com/askpauls/travel

ระยะเวลาการส่งของกำนัล

หมายเหตุ

1.  กรณีที่มีการยกเลิกกรมธรรม์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลและขอกำนัล ตามที่ระบุในโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย 


2. ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก เงื่อนไขโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด 

3. สิทธิรับ Starbucks e-Coupon มอบให้เฉพาะผู้ขอเอาประกันภัยที่ตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาบริการของบริษัทฯ เท่านั้น 


4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง