ประกันการเดินทาง

ประกันการเดินทางรายปี

รายละเอียดโปรโมชั่น

  • แผน EASY 1 - 8,200 บาท รับ Starbucks e-Coupon 2,000 บาท
  • แผน EASY 2 - 5,800 บาท รับ Starbucks e-Coupon 1,500 บาท
  • แผน EASY 3 - 3,750 บาท รับ Starbucks e-Coupon 900 บาท

ระยะเวลาแคมเปญ

ระยะเวลาโปรดมชั่น 1 มีนาคม 2565 - 31 มกราคม 2566

ระยะเวลาการส่งของกำนัล

หมายเหตุ

หมายเหตุ:
1.  กรณีที่มีการยกเลิกกรมธรรม์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลและขอกำนัล ตามที่ระบุในโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
2.  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด ข้อกำหนดและ / หรือเงื่อนไขใดๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3.  เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด