ประกันการเดินทาง

ซื้อประกันเดินทาง รายเที่ยว

รายละเอียดโปรโมชั่น

รายเที่ยว

  • เบี้ยประกัน 500 – 999 (บาท/ท่าน) รับ Starbucks e-Coupon   200 (บาท/ท่าน)  
  • บี้ยประกัน 1,000 – 1,499   (บาท/ท่าน)  รับ Starbucks e-Coupon 400 (บาท/ท่าน)
  • เบี้ยประกัน ตั้งแต่ 1,500 ขึ้นไป  (บาท/ท่าน) รับ Starbucks e-Coupon 600 (บาท/ท่าน)

ระยะเวลาแคมเปญ

จนถึง 31 มกราคม 2566

ระยะเวลาการส่งของกำนัล

Starbucks e-Coupon ตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายจะถูกจัดส่งไม่เกิน 30 วันทำการ (จันทร์ – ศุกร์) หลังจากวันที่ซื้อประกันเดินทาง

หมายเหตุ

1.  กรณีที่มีการยกเลิกกรมธรรม์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลและขอกำนัล ตามที่ระบุในโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
2.  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด ข้อกำหนดและ / หรือเงื่อนไขใดๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3.  เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด