ประกันการเดินทาง

ซื้อประกันเดินทาง รายเที่ยว

รายละเอียดโปรโมชั่น

รายเที่ยว

  • เบี้ยประกัน 600 - 1,199 (บาท/ท่าน) รับ Starbucks e-Coupon   200 (บาท/ท่าน)  
  • เบี้ยประกัน ตั้งแต่ 1,200 ขึ้นไป  (บาท/ท่าน)  รับ Starbucks e-Coupon 300 (บาท/ท่าน)

ระยะเวลาแคมเปญ

ตั้งแต่ 1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2567

ระยะเวลาการส่งของกำนัล

Starbucks e-Coupon ตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายจะถูกจัดส่งไม่เกิน 30 วันทำการ (จันทร์ – ศุกร์) หลังจากวันที่ซื้อประกันเดินทาง

หมายเหตุ

1.  กรณีที่มีการยกเลิกกรมธรรม์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลและขอกำนัล ตามที่ระบุในโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย


2. ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก เงื่อนไขโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

3. สิทธิรับ Starbucks e-Coupon มอบให้เฉพาะผู้ขอเอาประกันภัยที่ตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาบริการของบริษัทฯ เท่านั้น


4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง